یکی از راه های ایجاد انگیزه برای رسیدن به اهداف و آرزو ها ، تمرین مهارت سکوت کردن است. این یک هنر است که بتوانید در مورد اهداف و خواسته های تان با کسی صحبت نکنید و آن ها را همچون رازی در درون خود نگه دارید، اما اگر قرار باشد در مورد کارهایتان با کسی حرف نزنید و سکوت کنید.
یکی از راه های ایجاد انگیزه برای رسیدن به اهداف و آرزو ها ، تمرین مهارت سکوت کردن است. این یک هنر است که بتوانید در مورد اهداف و خواسته های تان با کسی صحبت نکنید و آن ها را همچون رازی در درون خود نگه دارید، اما اگر قرار باشد در مورد کارهایتان با کسی حرف نزنید و سکوت کنید.

افزودن دیدگاه جدید