پیغام وضعیت

Form id is views_exposed_form
  • کتاب قدرت عادت

کتاب قدرت عادت

«قدرت عادت» تالیف چارلز داهیگ یکی از کتاب های مدیریتی جهان است که چندی قبل توسط انتشارات هورمزد با صفحه آرایی و طراحی جلد زیبایی وارد بازار کتاب شده است. این کتاب به مدت 62 هفته پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز بوده و تاکنون نیز خوانندگان ایرانی استقبال خوبی از این کتاب کرده اند. قدرت عادت یا چرایی کارهایی که در زندگی و کسب و کار انجام می دهیم یکی از کتاب های خوبی است که با خواندن آن مسیر زندگی و کار تغییر می کند و راه تازه ای برای کسب و کار و زندگی گشوده می شود.

«قدرت عادت» تالیف چارلز داهیگ یکی از کتاب های مدیریتی جهان است که چندی قبل توسط انتشارات هورمزد با صفحه آرایی و طراحی جلد زیبایی وارد بازار کتاب شده است. این کتاب به مدت 62 هفته پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز بوده و تاکنون نیز خوانندگان ایرانی استقبال خوبی از این کتاب کرده اند. قدرت عادت یا چرایی کارهایی که در زندگی و کسب و کار انجام می دهیم یکی از کتاب های خوبی است که با خواندن آن مسیر زندگی و کار تغییر می کند و راه تازه ای برای کسب و کار و زندگی گشوده می شود.

«قدرت عادت» تالیف چارلز دوهینگ یکی از کتاب های مدیریتی جهان است که چندی قبل توسط انتشارات هورمزد با صفحه آرایی و طراحی جلد زیبایی وارد بازار کتاب شده است. این کتاب به مدت 62 هفته پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز بوده و تاکنون نیز خوانندگان ایرانی استقبال خوبی از این کتاب کرده اند.

قدرت عادت یا چرایی کارهایی که در زندگی و کسب و کار انجام می دهیم یکی از کتاب های خوبی است که با خواندن آن مسیر زندگی و کار تغییر می کند و راه تازه ای برای کسب و کار و زندگی گشوده می شود.

کلمات کلیدی
جایگاه: 
کتاب هفته