مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رسش در خیابان فاطمی، حوالی پارک لاله