آدرس و شماره تماس مرکز مشاوره زندگی شاد در خیابان ولیعصر ابتدای راه آهن همراه با شرایط نوبت دهی و زمان کار مرکز.

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی