آدرس و شماره تلفن مرکز مشاوره حال خوب زندگی واقع در ولیعصر

خدمات مرکز

  • مشاوره قبل از ازدواج
  • زوج درمانی (تکنیک های پیشگیری از خیانت)
  • خانواده درمانی
  • مشاوره تربیتی-تحصیلی
  • مشاوره فردی و روابط بین فردی
  • CBT وDBT و طرحواره درمانی
  • برگزاری جلسات گروه درمانی

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی