آدرس و شماره تماس مرکز مشاوره روانشناسی امین پژوه همراه با ساعات کاری و نوبت دهی مرکز.

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی