آدرس و شماره تماس تلنت کلینیک،‌ مرکز استعداد یابی در منطقه شریعتی تهران