آدرس و شماره تماس مرکز مشاوره روانپزشکی زندگی برتر،‌ مرکز مشاوره روانشناسی در خیابان درختی کرج

 خدمات روانشناسی و مشاوره  

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی