آدرس و شماره تلفن مرکز مشاوره روانشناسی سلامت (دکتر فریبا بشردوست)

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی