خدمات کلینیک

درمان موثر و پایدار بدون دارو به روش نوروفیدبک لورتا

تحریک مغزی

مناسب برای انواع اختلالات روانی و رفتاری

  •  اضطراب
  •  افسردگی
  • وسواس
  • میگرن،
  • صرع،
  • چاقی،
  • اعتیاد،
  • بیش فعالی و مشکل تمرکز
  •  توانبخشی سکته مغزی
  • مشکلات حرکتی و گفتاری