شماره تماس و آدرس مطب دکتر روانشناس حسین فوده همراه با شرایط نوبت دهی و ساعات کاری ایشان.

سوابق علمی و حرفه ایی

دکتر حسین فوده متخصص اعصاب و روان

موسس و مدیر بیمارستان روانپزشکی آزادی

تالیف: روانپزشکی برای اطبا داخلی و دانشجویان پزشکی