آدرس و شماره تماس مطب دکتر امیرعطا گرمسیری مهوار،‌ روانشناس در منطقه صادقیه تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

دکترای روان درمانی و روانشناس بالینی