آدرس و شماره تماس مطب دکتر زهرا جمشیدی فر،‌ روانشناس در منطقه یوسف آباد تهران همراه شرایط نوبت دهی و ساعات کاری

دکترای تخصصی مشاوره

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی