آدرس و شماره تماس مطب دکتر صباح فیض اله،‌ در خیابان طالقانی کرج

متخصص روانپزشکی

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی