آدرس و شماره تماس مطب دکتر نویده فهیم،‌ در میدان شهدا کرج

متخصص روانپزشکی

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی