آدرس و شماره تماس مطب دکتر ناصر حاجیان مطلق،‌ در خیابان شهید بهشتی کرج

متخصص روانپزشکی

 

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی