آدرس و شماره تماس مطب دکتر عصمت دانش،‌ در خیابان مهر شهر کرج

دکترای روانشناسی

کلینیک تخصصی روانشناسی پندارنیک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی